Product > Microscope control > PCB assembly02

PCB assembly02

产品名称: 控制板 ATOMA
产品说明:  

工作电压:5.25V~5.3V

充满指示转换电压:4.25V~4.3V

LED灯工作电流:

最大电流max   21~24mA

最小电流Min  0~0.5mA

适用范围:智能型电子显微镜


Previous: PCB assembly01
Next: PCB assembly03