Product > Microscope control > PCB assembly03

PCB assembly03

产品名称: 控制板 SE240510
产品说明:  

工作电压:2.25V~5.33V

充满指示转换电压:4.20V~4.25V

LED灯工作电流:

最大max     20~30mA

最小Min     0.1~1mA

稳压输出电压:5.23~5.33V

适用范围:  智能型电子显微镜


Previous: PCB assembly02
Next: PCB assembly04